O konferenci

Ve dnech 4. - 5. dubna 2012 se konal v hotelu Relax 28. ročník tradiční ocelářské konference Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Je třeba na úvod konstatovat, že tato akce se považuje snad za jedinou v pravdě ještě pracovní konferenci, kterou metalurgové pořádají. Přidejme, že přednášky zveřejněné v pěkně a přehledně provedeném sborníku nepatří mezi sborníky, které jsou zařazeny mezi impaktovaná periodika. Dokonce - jak se na minulém 27. ročníku vyjádřili někteří účastnici – příspěvek zde přednesený není nijak vysoce formálně hodnocen v citované literatuře.

Nicméně permanentně se zde scházejí jak pracovníci našich hutních podniků tak i účastnici z vysokých škol a výzkumných ústavů. A skutečně si mají co říci. Nejinak tomu bylo i letos. Na konferenci bylo evidováno celkem 88 účastníků. Z toho 71 bylo z 38 podniků a výzkumných  ústavů a čtyři z vysokých škol. Připomeňme, že tři kolegové byli z Polska a čtyři ze Slovenska. Dodejme, že „návštěvnost“ této akce blížící se oné stovce (i letos tomu tak bylo, poněvadž někteří kolegové přijeli pouze na společenský večer nebo jeden nebo druhý den na přednes příspěvku) si zachovává stabilně prakticky snad od svého začátku.

Na konferenci odeznělo celkem 24 příspěvků z 28, které byly uvedeny ve vzpomenutém sborníku. Celkem ve veřejné diskusi bylo prezentováno 71 názorů, dotazů nebo stanovisek. Pouze tři příspěvky byly bez oficiální odezvy. A samozřejmě, že i v kuloárech konference se o přednesených tématech rokovalo. To zcela jistě svědčí o živém zájmu jak účastníků tak i o zajímavých prezentovaných tématech, která vybral přípravný výbor.

Není smyslem zde vyjmenovat všechny příspěvky, které na konferenci zazněly nebo byly zveřejněny ve sborníku. Byly zaměřeny jak na vlastní teoretické a praktické problémy ocelářství tak i na obory, bez kterých nemůže tato oblast vůbec existovat. Vzpomeňme alespoň problémy měření, přístrojové vybavení, energetické záležitosti a žáromateriáry. Doplňme, že tam zazněly i příspěvky zaměřené na ekonomiku a třeba již tradičně i na české slévárny.

Tedy, jak je zřejmé, pro české metalurgy bude vhodné do vzpomenutého sborníku minimálně nahlédnout. A jistě tam najdou pro svoji práci z uvedeného výčtu 28 příspěvků podněty nebo i naznačení řešení svých aktuálních problémů. Je samozřejmé, že nic nenahradí originální atmosféru konference, vyslechnutí účastníků a osobní diskuse s účastníky. Nicméně ne každému se podařilo zorganizovat si pobyt v Rožnově.

Nemůžeme neuvést, že jak mezi účastníky tak i mezi přednášejícími byla řada mladých zástupců naších závodů a škol. A to je jistě potěšitelné. Sympatický je také nefalšovaný zájem účastníků a jejich kázeň.

28. konference patří jistě k úspěšným akcím. Je pozoruhodná i tím, že za pořadatelskou organizaci TANGER, s.r.o. vystřídala ověřeného a úspěšného Ing. Jaromíra Kupku paní Ing. Kateřina Sanetrníková. A rozhodně se uvedla jako pečlivá organizátorka konference velice dobře. Takže dívejme se s optimismem dopředu na 29. ročník OCELÁŘŮ 2013, který bude v dubnu 2013!

Doc. Ing.Václav Kafka, CSc.